سرعت عمل را با امداد خودرو رستمی تجربه کنید

برای بستن ESC را بزنید

admin

در صورتی که ماشین شما در فریدن و شهر داران خراب شد و قادر به ادامه حرکت نبودید اصلا نگران نباشید فقط کافی است با یدک کش داران که مانند یدک کش فریدن در اسرع وقت به کمک شما میآید فقط کافی است شماره تماس یدکش 09134727242 را بگیرید یدک کش بویین میان دشت از بهترین یدک کشها استفاده میکند