با گسترش روزافزون استفاده از خودرو، به ویژه خودروهای جدید و دارای تكنولوژی پیشرفته و همچنین گسترش شبكه جاده ای تا دورترین نقاط كشور، ایجاد یك سازمان منسجم و كارآمد در زمینه امداد رسانی و تامین اطمینان خاطر دارندگان خودرو وهمچنین حمایت از صنایع داخلی خودروسازی، یك نیاز ضروری و قطعی می باشد.
امداد خودرو رستمی در پاسخ به نیاز فوق الذكر و به عنوان پیشگام در ارائه خدمات نوین امدادی در اسفند 1381 تاسیس گردید و از فروردین 1382 ، شبكه امدادرسانی خودرو را در سراسر كشورفعال نمود و به سرعت مورد استقبال همگان قرار گرفت.
كارت اشتراك امداد سیار اولین نوع خدمت است كه برای امدادرسانی به مشتركین طراحی گردید. در این نوع اشتراك علاوه بر اینكه امدادرسانی به مشتركین در هر شرایط در اولویت می باشد، برخی از هزینه های امداد نیز برای مشتركین رایگان است. امداد سریع، سرویس در محل)اتو کلیک(، امدادپلاس، امدادگلس و امدادسوییچ نیز در راستای تكمیل مجموعه خدمات به مشتریان محترم طراحی و در حال حاضر به متقاضیان ارائه می گردد.
شركت امداد خودرو رستمی فریدن به دنبال استقبال هموطنان عزیز از خدمات كارت اشتراك امداد سیار و به منظور ایجاد رفاه، آرامش واطمینان بیشتر، اقدام به ارائه مجموعه كاملی از خدمات خودرویی شامل امداد سیار، تعمیرات، سرویس های دوره ای ، پشتیبانیو بازسازی خسارت های وارده به خودرو تحت عنوان خدمات كارت طلایی نمود. خدمات كارت طلایی هم اکنون در سطوح طلایی سال، یك ستاره، دو ستاره، سه ستاره و چهار ستاره عرضه می گردد كه كلیه ضوابط مربوط به آنها در بخش دوم این دفترچه ذكرشده است.این دفترچه حاوی كلیه نكات مهم مربوط به خدمات شركت امداد خودرو ایران به مشتركین خود می باشد. لطفاً دفترچه را به دقت مطالعه فرمایید تا در موقع نیاز به خدمات از ضوابط مربوط مطلع باشید. فقط موارد ذكر شده در این دفترچه باتوجه به نوع اشتراك خریداری شده جزء تعهدات این شركت بوده و خارج از موارد مذكور، شركت امداد خودرو ایران متعهد نخواهد بود.